Név: Tradexcon Kft.

Székhely: 1140 Budapest, Szugló utca 82.

Levelezési cím: 7623 Pécs, Megyeri u. 26.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Pécsi Törvényszék

Cégjegyzékszám: 01 09 276691 

Adószám: 23369524-2-42

Képviselő: Kozsuch Andrea

Telefonszám: 30 910 7165

E-mail: info@active-sport.shop

Honlap: https://active-sport.shop

Bankszámlaszám:

Tárhelyszolgáltató adatai

Név:  Webtag Online Kft

Székhely:  1163 Budapest, Veres Péter út 51.

Elérhetőség:  info@webtag.hu

Weboldal: webtag.hu

 

JAVASOLJUK LÁTOGATÓINKNAK, HOGY INTERNETES KERESKEDŐI OLDALAINK HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN OLVASSÁK EL  A HASZNÁLATI-, VALAMINT A VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEKET!

INTERNETOLDALAINK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA INTERNETES ÁRUHÁZUNKAT!

Amennyiben mégis szeretné használni webes kereskedelmi rendszerünket, de nem ért egyet bármely általános szerződési feltétellel, úgy kérem, hogy tegyen javaslatot az adott pont módosítására. Kollégáink a kérést megvizsgálják, és amennyiben a kérés nem ütközik általános jogi, etikai, vagy a cég kereskedelmi céljainak, üzleti stratégiájának bármely elemével, úgy a kérés/változtatás belekerülhet az általános szerződési feltételek közé.

 

2. Üzletszabályzat

 

Web áruházunkban a bruttó árak kerülnek feltüntetésre. Amennyiben ez nincs külön kiemelve, áraink mindig bruttóban értendők, tehát a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák. Az általunk hirdetett és megjelentetett termékek és tartozékok nagyrészt megtalálhatóak raktárkészletünkben és azonnal megvásárolhatóak, illetve megrendelhetőek. A személyes átvételtől eltérő vásárlás esetén a postai/futárszolgálatos utánvétes szállítások átfutási ideje az igénybe vett kézbesítő rendszer függvénye, az átfutási időt garantálni nem tudjuk, csak várható időt tudjuk megadni. Ajánlataink minden esetben csak a készlet erejéig érvényesek. Fenntartjuk a jogot áraink előzetes bejelentés nélküli változtatására. A képek csak illusztrációk!  A megrendelést követően a rendelés visszaigazolás az irányadó. Ha a megrendelés visszaigazolással kapcsolatban megjegyzése van, kérjük, hogy azt mielőbb szíveskedjék írásban jelezni.

Az oldalon előforduló hibákért felelősséget nem vállalunk, de azokért elnézést kérünk.

3. Az oldalak használata

 

Cégünk, az internetes oldalaikon (a továbbiakban oldalak) található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Az itt található anyagok módosítása, reprodukciója, nyilvános közzététele, bemutatása, terjesztése, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzatú felhasználása büntetőjogi eljárást von maga után. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása, az előzetes engedélyünk nélkül Tilos!  Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A jelen feltételek bármilyen megszegése értelmében Ön az oldalak használatára vonatkozó engedélyt automatikusan elveszíti és az innen korábban szerzett minden információt köteles haladéktalanul megsemmisíteni és a jogosulatlanul felhasznált / használt anyagot / képet / szöveget az Internetről eltávolítani.

4. Személyes adatok

 

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

 

 • Az adatkezelésre a jelen internetes oldalon (a továbbiakban: weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 • Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
 • Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
 • Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
 • Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama

 

 • A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Ügyfél általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.
 • A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
 • Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

 • Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
 • Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
 • A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Ügyféli jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

 • Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
 • Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
 • Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
 • Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
 • Az Ügyfél az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5., további információ: http: www.naih.hu
 • Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

5. Felhasználói általi közzétételek

 

Az Ön által a jelen oldalakra küldött vagy átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények (fórum hozzászólások) továbbiakban közlemények, nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. Ezen közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget és felelősséget nem vállalunk. A közlemények elküldésével Ön beleegyezik, hogy ezen közlemények és minden ehhez kapcsolódó kép/mozgókép/grafika, mely bármilyen módon adat, vagy információ közlésére alkalmas, kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon másolható, közzé tehető, terjeszthető, módosítható, illetve egyéb módon szabadon felhasználható. A közleményekkel kapcsolatban a közlést követően a felhasználónak bármely jogi, szerzői jogi igénye semmis az oldalakkal és az oldalak üzemeltetőjével szemben. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, illetve a jelen oldalakról történő elküldése vagy átvitele, tárolása. Az oldalak üzemeltetője jogosult az oldalakon a felhasználók által közölt és jogszabályba ütköző közlemények moderálására, törlésére.

 

6. A távollevők között kötött szerződések szabályozása

 

Hatályos a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) sz. Kormányrendelet, amely az Európai Parlamentnek és Tanácsnak ugyanezen tárgyú 97/7/-EK irányelvén alapul. A rendelet fő célja a fogyasztóvédelem. A polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni. Az áru, illetve szolgáltatás ellenértékét a vállalkozás csak megrendelés esetén követelheti. A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges az automata hívókészülék, illetve telefax útján történő szerződéskötéshez. Ha külön jogszabály nem tiltja és a fogyasztó, nem tiltakozik, a fentieken kívül bármely más távközlő eszköz használható. A fogyasztó a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a fogyasztó javára lehet. Ilyen fogyasztóvédelmi szabály a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség is. Ha telefonon tesz ajánlatot, úgy annak kezdetekor közölnie kell nevét, székhelyét, telefonszámát, és a szerződéskötésre irányuló szándékát. Legkésőbb a szerződés megkötésekor írásbeli úton köteles közölni saját adatait; a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait, az ellenszolgáltatást az esetlegesen hozzá kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel, a fizetés, szállítás vagy teljesítés egyéb feltételeit; az elállás feltételeit; a távközlő eszköz alapdíjtól esetlegesen eltérő díját; az ajánlati kötöttség idejét; valamint folyamatos vagy ismételt teljesítés esetében a szerződés legrövidebb időtartamát. Az Eladó részéről, a telefonos szerződéskötés érvényessége kizárólag attól az időponttól érvényes amikor a vásárlói igény, és a szállítói szándék, írásban (elektronikus vagy hagyományos formában) legkésőbb 7 munkanapon belül megtörténik árajánlat / megrendelés vagy megrendelés / rendelés-visszaigazolás formájában.

 

7. Kapcsolt vagy hivatkozott oldalak

 

A jelen oldalakról lehetőség nyílik más, külső internetes oldalakra való eljutásra. Az ezen oldalakról nyíló kapcsolódási lehetőségek nem tartoznak a jogkörünkbe. Minden ezen további, tőle független internetes oldalak áttekintésére nem köteles és nem is áll módunkban, így az oldalak tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A fentiekből következően az ilyen oldalak, illetve a rajtuk esetlegesen fellelhető információk, szoftverek, termékek vagy más anyagok általunk nem támogatottak, ezekért, illetve a felhasználásukból származó bármilyen nemű kárért vagy akár kellemetlenségért felelősséget nem vállalunk. Bármilyen, az oldalakat elhagyó kapcsolat megtekintése kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik.

 

8. Webáruház jogi információk

 

Nem garantálhatjuk, hogy a jelen oldalakon található anyagok minden szempontot figyelembe véve pontosak és teljesek. Természetesen igyekszünk mindig a legjobb tudásunk szerint a legkörültekintőbben eljárni. A jelen oldalakon található anyagokat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk (termékismertetőket, képeket, mozgóképeket, grafikákat, animációkat), vagy a bennük vázolt termékeket valamint az árakat. Kérjük, hogy amennyiben nem biztos az oldalakon megjelent információkban, úgy minden esetben kérjen tanácsot és információt arra nézve, hogy melyek azok a termékek és/vagy szolgáltatások, amelyekhez Ön is hozzájuthat.

 

9. A felelősség korlátozása

 

Kifejezetten kizárjuk az általunk vagy beszállítóink által, vagy a jelen oldalakon említett harmadik személyek által az oldalakon, a hivatkozott egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információ használatából vagy a használat következményeiből származó bármely valós vagy vélt kárért, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget. (korlátozás nélkül, ideértve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat). A fenti rendelkezés akkor is érvényes, ha a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére bennünket,  vagy az egyéb említett személyeket és cégeket előzetesen figyelmeztették. Ha Önnek a jelen oldalakon való böngészés és információszerzés következtében akár az Ön által használt berendezésben, akár pedig tárolt adatokra, szoftverekre vonatkozóan bármilyen javítási, szerelési vagy helyreigazítási, helyreállítási igénye merülne fel, annak költségei a Web áruház üzemeltetőjét semmilyen formában nem terhelhetik. Az oldalalakon és a hivatkozott oldalakon található információk használata és alkalmazása mindenkor a felhasználó felelőssége, és a használatából eredő mindenmű következményért a felhasználó tartozik felelősséggel.

 

10. Az alkalmazandó jog

 

A jelen feltételek Magyarország jogi szabályozása alapján, annak figyelembe vételével készültek, és e jogszabályok hatálya alá tartoznak. Ellentmondó jogszabályok alkalmazására vonatkozó jogelvek és elméletek alkalmazása kizárt. A jelen oldalak használatának következtében felmerülő bármely jogvita eldöntésére az üzemeltető székhelye szerinti bíróság az illetékes. Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a jelen oldalakon található anyagok a Magyarország területén kívül is megjelenhetnek illetve használatra alkalmasak. Olyan területekről, melyeken az oldalak tartalma jogellenesnek számít, az oldalakra való belépés kifejezetten tilos. Az oldalak anyagának, másolatainak illetve átdolgozásainak a vonatkozó rendelkezések, – ideértve a Magyarország exportra vonatkozó törvényeit és rendelkezéseit-, megszegésével történő használata, exportja és újra exportálása nem engedélyezett. Az oldalakra a Magyarszágon kívüli területről belépő személyek saját elhatározásuk alapján használják az internetes oldalakat és elfogadják, hogy a vonatkozó helyi jogszabályok az irányadóak.

 

11. Vegyes rendelkezések

 

Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű, Önre kötelező erejű információk birtokában legyen. Jelen rendelkezések egyes szabályai az internetes oldalakon kifejezetten megjelenő helyi szabályozás értelmében érvényüket és hatályukat veszíthetik.

Az oldalon fellelhető valamennyi kép illusztráció, a termékek képi megjelenése. A termékek a valóságban eltérőek lehetnek. Az általunk kibocsátott számlákon, illetve egyéb információs kiadványokon, weboldalon feltüntetett márkaneveket és védjegy megjelöléseket a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997.évi XI. tv15(1)b-c pontjának megfelelően kizárólag a tartozékok és alkatrészek rendeltetésének és használatának megkönnyítésére, tájékoztatás céljából tüntettük fel.

 

12. Elállási Jog

 

Az Internetes vásárlástól való elállás joga, módja, következményei kiszállítással történő vásárlás esetén.

Az Internetes vásárló az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható. Sérült, hiányos csomagolás, illetve nem megfelelő kezelésből kifolyó sérülések esetén csak a sérülések, hiányok pótlásának értékcsökkenésével tudjuk a vételárat visszautalni. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek, úgy, mint az áru visszaszolgáltatásából származó költség a vásárlót terhelik. Fenntartja a jogot, hogy az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát – a fogyasztó szerződéstől való elállása esetén – a fogyasztóval szemben érvényesítse. Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, vállaljuk, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő legkésőbb 30 napon belül hiánytalanul visszautalja. Az elállási jog nem illeti meg a vásárlót a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén, ha a 8 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a teljesítést a fogyasztó belegyezésével megkezdtük. Nem illeti meg a fogyasztót az elállás joga, olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetén, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozástól függ; ha az áru a fogyasztó személyéhez kötött (személyi regisztráció a használathoz elengedhetetlen), vásárlói utasítás vagy kifejezett kérés alapján állították elő, illetve olyan áru esetén, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó. Egyedi összeállítás alapján került megrendelésre, illetve vissza nem szolgáltatható, elektronikus hang- illetve képfelvétel, valamint szoftver esetében a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és az időszaki lap terjesztése esetében, szerencsejáték – szerződésnél. A szerződés felbontására és a visszafizetés teljesítésére a vállalkozás a fogyasztó felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles. Természetesen a felek ettől eltérően is meghatározhatják a teljesítés határidejét, illetve határnapját. Ha a meghatározott áru nem áll rendelkezésre, illetve a szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, úgy erről köteles a fogyasztót haladéktalanul értesíteni, valamint a befizetett pénzösszeget 30 napon belül visszatéríteni. Ez természetesen még nem mentesíti az egyéb szerződéses kötelezettségei alól. Amennyiben a vásárló az internetes vásárlást bankkártyával egyenlíti ki, úgy az elállás következtében a bankkártyás vásárlás banki költségeinek térítése a vásárló kötelezettsége. A szállítási költségen kívül – amennyiben a termék vagy szolgáltatás vásárlásakor átvállaltuk a szállítási költséget – a szerződésből visszalépett vásárló az áru bruttó értékének 2.5%-át köteles banki költségtérítés címén kifizetni. A vásárló ezen költséggel (költségekkel) csökkentett összeget kapja vissza. Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben az értékesítő által nyújtott kölcsön fedezi, a vásárló fentiekben megjelölt elállási jogának gyakorlása a fogyasztói kölcsönszerződést is felbontja. A fogyasztó az értékesítőnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az értékesítő azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, ha a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. E rendelkezést megfelelően kell alkalmazni azokra az esetekre is, amikor az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztói kölcsön fedezi.

Az oldal üzemeltetőinek joga van az oldal felhasználóitól érkezett bármely Internetes rendelést/foglalást semmisnek venni, amennyiben a megrendelési űrlapon a megrendelőre vonatkozóan valótlan adatokkal szerepelnek. A rendszer által küldött automatikus rendelés visszaigazolás/foglalási értesítő minden esetben arról ad tájékoztatást, hogy a felhasználó által megvásárolni kívánt termékre rögzítettük igényét. Kereskedelmi értékesítési szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a cég alkalmazottainak személyes rendelés-visszaigazolásban lévő ár/mennyiség/termékjellemző/szállítási és fizetési feltétel mindkét fél akaratával és képességével azonos kinyilatkozású.

 

13. A hibás teljesítés

 

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, követelményeknek.

Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott termék szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés, összeállítás installálás szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a leszállított termék összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

 

14. Hibás teljesítés esetén

 

Elsősorban a vevő kijavítást vagy kicserélést (választása szerint) követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el. A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

15. Kifogás elévülése

 

A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást, kellő időben közöltnek kell tekintetni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki. Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Fogyasztói szerződésben a hároméves határidőnél rövidebb határidő kikötése semmis. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő megállapodása semmis. Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 1. Szavatosság és jótállás

Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást/terméket nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Olyan esetekben, amikor egy termék szavatosságát (jótállását) pénzügyi bizonylattól független garanciajegy és vagy a pénzügyi bizonylat együttes bemutatása jogosítja, és a garancia jegy elvesztése megsemmisülése a jótállást hátráltatja vagy megakadályozza, olyankor a garanciajegy pótlásának költsége a jogosultat terheli és a garancia és jótállás életbelépésének időpontja a garancia érvényesítéséhez szükséges minden bizonylat megléte. A független garanciajegy pótlása nem kötelessége az eladónak, de a legjobb tudásával hozzásegíti a vásárlót annak pótlásához. A garanciajegy pótlásának költségei mindenkor a vásárlót terhelik.

A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

 

 • a fogyasztó nevét, címét,
 • a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. § ának (2) bekezdése értelmében az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A jótállás időtartama a jogszabályban meghatározott időtáv. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt külön kérés nélkül jótállási jegyet átadni. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 

 • a forgalmazó nevét és címét,
 • a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá ahol alkalmazható azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
 • a gyártó és külföldről származó termék esetén az importáló nevét, címét,
 • a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,
 • a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

 

 • a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
 • a hiba okát és a javítás módját,
 • a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
 • a jótállás a kijavítás időtartamával meghosszabbított új határidejét.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket a járművek kivételével az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről, valamint az el és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. § a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 1. A forgalmazó

A forgalomba hozó felelős a fogyasztóval szemben azért, hogy az áru annak átadásakor megfelel a törvényes vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A gyártó, illetve a forgalmazó mentesül a felelősség alól, ha

 

 1. a fogyasztó már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést;
 2. a fogyasztó észreveszi, hogy a kötelezett hibásan teljesített, és ezt nem közli időben, akkor az ebből eredő kárért nem felel.
 3. a fogyasztó szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak, és két éven belül felszínre kerültek. Használt cikkeknél ez a határidő az eladó és a fogyasztó közötti megállapodással egy évre lerövidíthető

 

18. Fizetési feltételek

 

Készpénz, előre banki utalás, hitelkártya, bankkártya, PayPal, és online bankkártyás fizetés útján.

 1. Szállítási feltételek

 

Szállítás: költségek:

A futárszolgálat szállítási díjaiból, amely súly és érték arányában növekszik alapesetben 1800Ft térítést terhelünk rá a vásárlónkra.

Figyelem: A 8 napon belüli vásárlástól való elállás esetén a szállítási költség a vásárlót terheli, mely költség a termék visszafizetésekor leszámításra kerül.

 

Az adott munkanap 12 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket a következő munkanapon az ország teljes területén a választott futárszolgálat házhoz, illetve a megadott földrajzi helyhez kézbesíti.
Ezen belül az időpont pontosabban nem határozható meg, hiszen a futár saját ütemezés szerint teríti az aznapi küldeményeket adott körzetben. Jelen esetben a szállítás gyűjtő fuvarozást jelent, ahol a csomagokat egy gyűjtőpontra begyűjtik (jelen esetben a szállítótól), majd a címzetteknek területi porciózás után, adott sorrendben kiszállítják. A kézbesítés legtöbbször munkaidőben történik, ezért szállítási címként célszerű a napközbeni tartózkodási helyet megadni oly módon, hogy a futár biztosan és gyorsan képes legyen beazonosítani a helyszínt.
A mobil telefonszám és email cím megadása kötelező, hogy a futár bizonytalankodás esetén azonnal felvehesse Önnel a kapcsolatot, és egyeztetni legyen képes a csomagátadásról. Amennyiben a futár nem találja meg Önt a megadott címen, értesítőt hagy és az értesítőben szereplő telefonszámon kell egyeztetni vele egy újabb kiszállítási időpontot (a szállítási költség az ilyen esetekben megismételt kiszállítást is tartalmazza).
A futárszolgálat az ország bármely pontjára kikézbesíti a küldeményeket ezért a kiszállítás akár a legkisebb faluba is kérhető.

A szállítási költség mindenkor függ a csomag tömegétől/térfogatától és az utánvétel értékének nagyságától. Az Internetes kereskedői oldal a virtuális bevásárló kosár mellett mindenkor feltüntetésre kerül a kiszállítás költsége. Minden csomagban ÁFA-s számlát talál, amely a szállítási költséget is tartalmazza. Utánvétes kiszállítás esetén a futárnak készpénzben kell kifizetni a vételárat.

Banki fizetés esetén a futárnak készpénzben fizetni nem kell!

Csomag pont.

Kérjük, az oldalon lévő külön menüpontot olvassa át!

Posta

Ezen szállítási opció kizárólag külön kérésre, egyeztetés után lehetséges. A munkanap 10 óráig beérkező (és szükség esetén visszaigazolt) megrendeléseket tudjuk aznap postára adni, így az esetek többségében a következő munkanap viszi házhoz a helyi postás (az esetek 90 %-ban). Bruttó 2000Ft alatti küldemény esetén a postai kiszállítás díja lényegesen magasabb költséget képvisel így csak előzetes egyeztetés esetén van rá lehetőség. Mindenkor a csomagban található, a számlázási címre kiállított kereskedelmi számla tartalmazza a szállítási költséget.

Minden fenti szállítási mód tartalmazza a csomagolás, szállítás, telefonos egyeztetés minden költségét.

Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük, értük felelősséget nem vállalunk!